รายการกิจกรรมในเดือน พฤษภาคม 2565
วันที่เริ่มกิจกรรมกิจกรรม
31 พฤษภาคม 2565
กรมทางหลวง
26 พฤษภาคม 2565
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (บรรยาย 1 และ 2 กับ 3 และ 4)
26 พฤษภาคม 2565
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
25 พฤษภาคม 2565
กรมควบคุมโรค
25 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25 พฤษภาคม 2565
สัมมนาผู้แทนสมาชิก กบข. (ครั้งที่2)
24 พฤษภาคม 2565
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
23 พฤษภาคม 2565
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
23 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่2) (ปฐมนิเทศ/กทม.)
23 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 พฤษภาคม 2565
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานอัยการสูงสุด
20 พฤษภาคม 2565
กรมโยธาธิการ
19 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
19 พฤษภาคม 2565
เตรียมพร้อมเกษียณสมาชิก กบข.
18 พฤษภาคม 2565
เตรียมพร้อมเกษียณ สำหรับสมาชิก กบข. (ข้าราชการทหาร)
17 พฤษภาคม 2565
เตรียมพร้อมเกษียณ สำหรับสมาชิก กบข.
13 พฤษภาคม 2565
เตรียมพร้อมเกษียณ สำหรับสมาชิก กบข. (เฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) รุ่นที่ 4
12 พฤษภาคม 2565
กิจกรรม สพฐ. HR จ.นครนายก
12 พฤษภาคม 2565
คลังจังหวัดขอนแก่น
12 พฤษภาคม 2565
คลังจังหวัดขอนแก่น
12 พฤษภาคม 2565
คลังจังหวัดขอนแก่น
12 พฤษภาคม 2565
เตรียมพร้อมเกษียณ สำหรับสมาชิก กบข. (เฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) รุ่นที่ 3
11 พฤษภาคม 2565
กองการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9 พฤษภาคม 2565
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
8 พฤษภาคม 2565
เตรียมพร้อมเกษียณ สำหรับสมาชิก กบข. (เฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) รุ่นที่ 2
8 พฤษภาคม 2565
เตรียมพร้อมเกษียณ สำหรับสมาชิก กบข. (เฉพาะข้าราชการตำรวจ) รุ่น 2
7 พฤษภาคม 2565
เตรียมพร้อมเกษียณ สำหรับสมาชิก กบข. (เฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) รุ่นที่1
7 พฤษภาคม 2565
เตรียมพร้อมเกษียณ สำหรับสมาชิก กบข. (เฉพาะข้าราชการตำรวจ) รุ่นที่1
6 พฤษภาคม 2565
สำนักงาน ป.ป.ช.
5 พฤษภาคม 2565
เตรียมพร้อมเกษียณ สำหรับสมาชิก กบข. (ข้าราชการพลเรือน) ที่ลงทุนอยู่ในแผนหุ้นไทย /แผนอสังหาริมทรัพย์ และไม่เคยเปลี่ยนแผนการลงทุน”
@ 2021 Goverment Pension Fund. Trademarks and brands are the property of their respective owners.