รายการกิจกรรมในเดือน มกราคม 2566
วันที่เริ่มกิจกรรมกิจกรรม
30 มกราคม 2566
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
27 มกราคม 2566
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก
27 มกราคม 2566
สำนักงานอัยการสูงสุด รุ่นที่ 1
27 มกราคม 2566
พี่เลี้ยงการเงิน กบข. (ทวีค่าเงินเกษียณ กับ MY GPF & MY GPF Twin (รูปแบบ Worshop)
26 มกราคม 2566
กรมการเงินกลาโหม
26 มกราคม 2566
กรมเสมียนตรา
24 มกราคม 2566
ทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่
23 มกราคม 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
21 มกราคม 2566
พี่เลี้ยงการเงิน สมาชิก กบข. (Workshop)
19 มกราคม 2566
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
17 มกราคม 2566
กรมปศุสัตว์
17 มกราคม 2566
กรมประมง
16 มกราคม 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
15 มกราคม 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ครั้งที่ 1 )
13 มกราคม 2566
กรมการแพทย์แผนไทย
13 มกราคม 2566
สำนักงานกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
13 มกราคม 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
9 มกราคม 2566
พี่เลี้ยงการเงิน สมาชิก กบข. ข้าราชการทหาร
6 มกราคม 2566
กรมสรรพากร
6 มกราคม 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
@ 2021 Goverment Pension Fund. Trademarks and brands are the property of their respective owners.