รายการกิจกรรมในเดือน ตุลาคม 2565
วันที่เริ่มกิจกรรมกิจกรรม
25 ตุลาคม 2565
โครงการนำร่องส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของสมาชิก กบข. ข้าราชการตำรวจ
20 ตุลาคม 2565
เข้าใจเงินลงทุนใน กบข. (สำหรับสมาชิกในจังหวัดศรีสะเกษ)
19 ตุลาคม 2565
โรงเรียนทหารขนส่ง
12 ตุลาคม 2565
เข้าใจเงินลงทุนใน กบข. (สำหรับสมาชิกในจังหวัดชุมพร)
10 ตุลาคม 2565
เข้าใจเงินลงทุนใน กบข. (สำหรับสมาชิกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
7 ตุลาคม 2565
เข้าใจเงินลงทุนใน กบข. (สำหรับสมาชิกในจังหวัดสมุทรสงคราม)
6 ตุลาคม 2565
สำนักงานอัยการสูงสุด
6 ตุลาคม 2565
เข้าใจเงินลงทุนใน กบข. (สำหรับสมาชิกในจังหวัดพังงา)
5 ตุลาคม 2565
โครงการนำร่องส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของสมาชิก กบข. ข้าราชการตำรวจ
4 ตุลาคม 2565
โรงเรียนทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบก
@ 2021 Goverment Pension Fund. Trademarks and brands are the property of their respective owners.